Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Управленски практики

Инициативата за изграждане на Черноморска общинска мрежа за превенция на наркомании се въвежда от АБЧО през 2003 г. с цел намаляване зависимостта от наркотици сред подрастващото поколение в Черноморския регион. За целта Асоциацията на Българските Черноморски Общини разработва проект в партньорство с местните власти, неправителствени организации от региона и с участието на международни партньори от Англия и Италия. Основната задача на проекта е да се мотивират младите хора между 14 и 25 г. да се въздържат от употребата на наркотици.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 12 юни 2007
Номинации: 13

През 200 4 г. АБЧО стартира дейности като пълноправен партньор в трансевропейски проект “ИдеКва – Укрепване на регионалната идентичност на туристическите региони от Балтийско до Егейско море”, който се финансира по програма Интеррег Кадсес на Европейската Комисия. Проектът се координира от Инвестиционната Банка на Провинция Бранденбург (Германия). Седемнадесет организации-партньори от пет държави (Германия, България, Унгария, Чехия и Румъния) обединиха усилия за реализацията на 38-месечната програма на проекта, чиято основната цел е да се обединят и популяризират атрактивни културни и природни туристически дестинации по оста свързваща Балтийско с Егейско море в маршрут с обща дължина 2700 км като се стимулира запазването на регионалната им идентичност.

В рамките на проекта Асоциацията на Българските Черноморски Общини разработи и въведе система за управление на качеството и бе сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2000 през март 2006 г.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 12 юни 2007
Номинации: 8

От 16 до 29 април 2007г. в гр. Александруполис, Република Гърция, Регионално сдружение на общините “Марица” проведе обучение по Българо-гръцки проект за обмяна на опит на специалисти за извършване на по-ефективно професионално обучение в общините, финансиран по Програма “Леонардо да Винчи”, мярка “Мобилност”.

Приемащата организация бе Местно сдружение на общини и общности “Еврос”, с което РСО “Марица” има дългогодишни контакти.

Участие в обучението взеха 20 общински служители от 11-те общини-членове на Сдружението и служители на Областната администрация Хасково.

Целта на обучението бе:

- да се повиши квалификацията на ръководните кадри в общините-членове на РСО “Марица”, занимаващи се с планиране, организация и извършване на професионално обучение на служители от своите институции с цел подобряване на качеството на обучение;

- да се подготвят общинските служители за новите условия, които налага членството на страната ни в ЕС и да се осигурят възможности за извършване на по-ефективно и качествено професионално обучение в общините;

- да се обменят опит и знания между Местно Сдружение на Общини и Общности “Еврос” и Регионално Сдружение на Общините “Марица” с цел създаване на условия за уеднаквяване на стандартите за професионално обучение на служители от местните администрации;

- да се създадат трайни условия за разширяване и развиване на партнъорството между общинските служители, занимаващи се с професионално обучение в България и Гърция.

Програмата на обучението включваше теоретични и практични занимания, посещения по общини за запознаване с общинското ръководство и работата на общинските фирми, обмяна на положителни практики и докосване до инфраструктурни проекти, реализирани с финансовата подкрепа на ЕС, културни мероприятия.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 юни 2007
Номинации: 3

АДО „Дунав” създаде традиция за провеждане на обучителни пътувания в чужбина за своите общини-членове. В периода 2004 - 2007 г. АДО „Дунав” проведе четири такива пътувания в Унгария, Великобритания и Италия (2), на които представителите на местната власт, на бизнеса и НПО имаха възможност да обменят опит и да осъществят контакти с чуждестранни местни власти, организации, институции и с българските посолства с цел сътрудничество, побратимяване и привличане на инвестиции .


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 юни 2007
Номинации: 5

Вече три поредни години АДО „Дунав” успешно лобира пред Министерството на финансите за отпускане на целева субсидия на Дунавските общини за справяне с един от сериозните проблеми в крайречните области - голямата популация на комари.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 юни 2007
Номинации: 5

Настоящият наръчник има за цел да подпомага работата на секретарите на общини, като прави опит да систематизира и коментира основните нормативни актове и дейности, отнасящи се пряко или косвено до нашето професионално ежедневие. Преценихме, че ще бъде изключително полезно, освен това, да предложим и някои процедури и положителни практики, реализирани ефективно в общинските администрации. За още по-голямо улеснение, особено за новоназначените колеги, включихме в Наръчника и образци на формуляри и оперативни документи, необходими за изпълнение на отделни процедурни дейности и практики. Приложихме и примерни наредби, правилници и инструкции, свързани с отговорностите на секретаря на община и имащи изключително значение за качествената работа на общинските администрации.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 май 2007
Номинации: 38

е-Консултациите за секретари на общини са нова електронна услуга за членовете на НАСО РБ и се наложи като една от най-използваните и най-полезни през последната година. По e-mail членовете периодично, при спешна необходимост задават въпроси и получават отговори в реално време по актуални въпроси и казуси. Често се получават по повече от няколко отговора и предложения, в т.ч. и от други колеги-експерти по актуалния въпрос или казус от съответните общински администрации. За период от една година са направени над 50 консултации, свързани с практики по прилагане на нормативни актове – по атестация, определяне на възнаграждения, трудовоправни, прилагане на ЗОП, ЗДСл, ЗА и др. Към момента те са над 90, а броя на подадени предложения и становища – над 100.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 май 2007
Номинации: 6

е-Инфо е дейност, стартирала в началото на 2007 г. Новата информационна услуга включва периодично публикуване на информация за текущи програми за кандидатстване с проекти по линия на донори, министерства, ведомства и организации, в т.ч. и от електронния бюлетин на ФРМС. Подборът се извършва в офиса на асоциацията и обхваща тематична насоченост на програмите, с пряко отношение към общинските дейности, в т.ч. и към дейността на секретарите. Така членовете пестят време да търсят подобна информация в огромния поток от такава, както и имат възможността да заявяват необходимост от информация с конкретна тематична насоченост, която се предоставя своевременно до всички. Към момента са предоставени на членовете 9 е-Информации, в т.ч. и две по заявена от членовете тематика.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 май 2007
Номинации: 6

На 13 април 2007 г. в Конферентната зала на хотелски комплекс "Ямболен" в Лесопарк "Бакаджик" се проведе Международен бизнес форум, организиран от Община Тунджа и Ямболската търговско-промишлена палата по повод Празника на Община Тунджа и нейната 20 годишнина. Бизнес форумът се превърна в ползотворна дискусия за бъдещето на селското стопанство в Община Тунджа. Бяха споделени проблеми, постижения и успехи. На множеството въпроси от участниците във форума, свързани с аграрния сектор отговори Народния представител Стоян Проданов.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 април 2007
Номинации: 5

В контекста на членството на Република България в ЕС Община Тунджа усилено се подготвя за работата над проекти по структурните и кохезионен фондове на ЕС.

Ръководството и експертите на общината се запознават в детайли с националните стратегически и планови документи, за да съобразят и насочат разработката на проекти в рамките на Общинския план за развитие 2007 – 2013 към съответните оперативни програми.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 30 март 2007
Номинации: 7
  назад... - 2 3 4 5 6 7 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]