Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Образование и култура
Основната цел на проекта е да осигури лесен и равнопоставен достъп до информация,
знания и комуникации на хората в неравностойно положение на територията на
община Смядово и на децата с увреждане от с. Васил Друмев.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да е приложи различен съвременен метод за
преодоляване на риска от отпадане от училище на една уязвима група деца (предимно от ромски произход), образователно неглижирани от своите родители, поради лошия социален статус на семействата си, чрез използване на ИКТ оборудването в библиотеката и уменията на екипа.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се утвърди ролята на читалищната библиотека при
НЧ “Н. Й. Вапцаров – 1920“ като активен участник в обществения живот; да се подобрят езиковите умения по български език на децата от ромски произход чрез интересни занимания в библиотеката.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да формира екологично мислене и навици в младите хора,
чрез събиране на пластмасови отпадъци и рециклирането им, като дейност
насърчаваща и обезпечаваща работата им с новите технологии - 3D принтер.
Проектът цели и развиването на „мейкърспейс” в библиотеката, разкриването на
нейния потенциал и подобряване имиджа ѝ чрез ангажираност по обществени въпроси
и на собствения ѝ ресурс.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се въведе автоматизация на библиотечната дейност,
чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на програмния продукт „Автоматизирана
библиотека”, създаване на „Мобилна библиотека”, чрез закупуване на тенти и
стелажи,организиране на дарителски кампании, формиране на допълнителен книжен
фонд и разполагането му по график на възлови места в градовете, участващи в проекта.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е формиране на социално значими компетенции у децата и
младежите - идентифициране и решаване на проблеми на околната среда от най-
близкото обкръжение чрез прилагане на краеведчески подход, и изграждане на
устойчива екологична култура, възпитаване на отговорно отношение към природата.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 3
Основната цел на проекта е запазване доброто състояние на околната среда чрез
въвличане на обществеността при решаване на екологичните проблеми. Развитие на
позитивна нагласа към природата и воденето на здровословен начин на живот.
Подобряване системата за управление на отпадъците. Развиване на творческия
потенциал на подрастващите.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да се предостави равен достъп до информация, знание,
комуникация и електронни ИКТ услуги в трите читалищни библиотеки, за да се
подпомогне интеграцията на българските граждани в информационното общество и да
се подобри качеството им на живот. Информиране на местната власт и общността за
дейността, която изпълняват читалищните библиотеки, формиране на отговорно
поведение и култура, насърчаване на четенето.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е предоставяне на модерен Интернет достъп до
библиотечните фондове на библиотеките, участващи в проекта, и разширяване на
осведомеността и услугите за местната общност, посредством включване в обединен
електронен каталог на област Русе.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да се утвърди библиотеката като център на общността за
придобиване на важни социални и образователни знания и умения.
Партньори: Клуб на нестопанските организации гр. Търговище, НЧ „Пробуда 1928” - с. Ралица, НЧ „Будител - 1927” - с. Баячево
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 2
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]