Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Устойчиво развитие и околна среда
Основната цел на проекта е да формира активно отношение по проблемите на
опазване биоразнообразието в планината, чрез интерактивни методи на обучение
извън училищното образование.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се изгради положително отношение и съзнание към
околната среда у младите хора, като се повиши тяхната информационна и екологична
култура, чрез нови услуги в библиотеката.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да формира екологично мислене и навици в младите хора,
чрез събиране на пластмасови отпадъци и рециклирането им, като дейност
насърчаваща и обезпечаваща работата им с новите технологии - 3D принтер.
Проектът цели и развиването на „мейкърспейс” в библиотеката, разкриването на
нейния потенциал и подобряване имиджа ѝ чрез ангажираност по обществени въпроси
и на собствения ѝ ресурс.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е формиране на социално значими компетенции у децата и
младежите - идентифициране и решаване на проблеми на околната среда от най-
близкото обкръжение чрез прилагане на краеведчески подход, и изграждане на
устойчива екологична култура, възпитаване на отговорно отношение към природата.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 3
Основната цел на проекта е запазване доброто състояние на околната среда чрез
въвличане на обществеността при решаване на екологичните проблеми. Развитие на
позитивна нагласа към природата и воденето на здровословен начин на живот.
Подобряване системата за управление на отпадъците. Развиване на творческия
потенциал на подрастващите.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да повиши знанията на младите хора на Стара Загора за
дивата природа с фокус богатото животинско разнообразие на заобикалящата ни
градска среда и ползата от съвместното ни съществуване.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е утвърждаване ролята и мястото на РБ „Хр. Смирненски“
като активен участник при изграждане у младите хора на устойчива екологична култура и възпитаване на отговорно поведение към природата, както и на готовност и
инициативност за включване и провеждане на различни еко акции.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да се активизира общественото внимание върху грижата за горските масиви на територията на Община Дулово, необходимостта и ползите от
тяхното опазване, в условията на ефективно партньорство с всички заинтересовани
страни.
Партньор: Сдружение „ДУЛОСУ“- с. Чернолик
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да запознае учениците, училищната колегия,
библиотечните специалисти и жителите на гр. Асеновград с измеренията на
устойчивото развитие и проблемите на околната среда, да създаде у тях екологична
култура, чувство за активна и отговорна гражданска позиция.

Градска библиотека „Паисий Хилендарски” - гр. Асеновград
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да формира екологична култура и природозащитно
поведение чрез проучване на водните ресурси в община Велики Преслав и да повиши
обществената информираност по проблемите на опазване на водата.
Партньори: Сдружение „АлДоРа“, НЧ „Развитие-1874“, гр. Велики Преслав НЧ „Просвета-1928“, с. Троица.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 0
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]